SHsoft - 쉐어에드(공유광고) SHshop Pro 쇼핑몰 제작, 홈페이지 제작-PHP 게시판

본문 바로가기
PHP
개발자를 위한 온라인 커뮤니티  
HOME > PHP

 

PHP
[php 함수]사이트 접속자 운영체제 정보 얻어오기 preg_match HTTP_USER_AGENT
작성자 : 관리자
조회 : 2677
등록일 : 2016-02-04 (211.169.138.253) , 추천 : 0

[php 함수]사이트 접속자 운영체제 정보 얻어오기  preg_match HTTP_USER_AGENT

[php 함수]사이트 접속자 운영체제 정보 얻어오기  preg_match HTTP_USER_AGENT

 

<?

// 사이트 접속자 운영체제 정보 얻어오기

function get_os_info(){

$OSList array(

'/windows nt 6.2/i'     =>  'Windows 8',

'/windows nt 6.1/i'     =>  'Windows 7',

'/windows nt 6.0/i'     =>  'Windows Vista',

'/windows nt 5.2/i'     =>  'Windows Server 2003/XP x64',

'/windows nt 5.1/i'     =>  'Windows XP',

'/windows xp/i'         =>  'Windows XP',

'/windows nt 5.0/i'     =>  'Windows 2000',

'/windows me/i'         =>  'Windows ME',

'/win98/i'              =>  'Windows 98',

'/win95/i'              =>  'Windows 95',

'/win16/i'              =>  'Windows 3.11',

'/macintosh|mac os x/i' =>  'Mac OS X',

'/mac_powerpc/i'        =>  'Mac OS 9',

'/linux/i'              =>  'Linux',

'/ubuntu/i'             =>  'Ubuntu',

'/iphone/i'             =>  'iPhone',

'/ipod/i'               =>  'iPod',

'/ipad/i'               =>  'iPad',

'/android/i'            =>  'Android',

'/blackberry/i'         =>  'BlackBerry',

'/webos/i'              =>  'Mobile'

);

foreach($OSList as $Match=>$CurrOS){

if (preg_match($Match, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){

break;

}

}

return $CurrOS;

}

echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];echo "<br>";

echo get_os_info();echo "<br>";

?>

 

출력 ]

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36

Windows 7 

PHP 목록
이름 내용 등록일
댓글(comment)
* 표시가 있는 부분은 필수 입력 사항입니다.
PHP
*
*
비밀글
* 웹에디터 시작
상호 : SHsoft | 대표 : 윤상현 | 대표전화 : 010-7469-7475 | 팩스 : 070-7501-7475 | 개인정보책임자 : 윤상현
이메일 : mobile.app@shsoft.co.kr | 사업자 등록번호 : 125-40-00023 | 주소 : 인천시 부평구 시장로 33 7층 9호
Copyright © 2015 SHsoft All rights reserved.