SHsoft - 쉐어에드(공유광고) SHshop Pro 쇼핑몰 제작, 홈페이지 제작-JAVASCRIPT 게시판

본문 바로가기
JAVASCRIPT
개발자를 위한 온라인 커뮤니티  
HOME > JAVASCRIPT

 

JAVASCRIPT
금액 3자리 콤마 생성 스크립트 (문자열은 필터링 되지 않음)
작성자 : 관리자
조회 : 315
등록일 : 2016-02-04 (211.169.138.253) , 추천 : 0

금액 3자리 콤마 생성 스크립트 (문자열은 필터링 되지 않음)

금액 3자리 콤마 생성 스크립트 (문자열은 필터링 되지 않음)

 

<script type="text/javascript">

 

// 콤마 생성

function addComma(txt){

var min,tmp,str,v;

txt = removeComma(txt);

min = txt.substring(0,1) == "-" ? txt.substring(0,1) : "";

txt = txt.replace(min,'');

tmp = txt.split('.');

str = new Array();

v = tmp[0].replace(/,/gi,'');

for(var i=0;i<=v.length;i++){

str[str.length] = v.charAt(v.length-i);

if(i%3==0 && i!=0 && i!=v.length){

str[str.length]='.';

}

}

str = min+str.reverse().join('').replace(/./gi,',');

return(tmp.length == 2) ? str+'.'+tmp[1] : str;

}

 

// 콤마 삭제

function removeComma(str) {

str = str + "";

str = $.trim(str);

var len = str.length;

var retval = "";

for(var i = 0; i < len ; i++) {

if (str.charAt(i) != ",") {

retval += str.charAt(i);

}

}

return retval;

}


</script> 

JAVASCRIPT 목록
이름 내용 등록일
댓글(comment)
* 표시가 있는 부분은 필수 입력 사항입니다.
JAVASCRIPT
*
*
비밀글
* 웹에디터 시작
상호 : SHsoft | 대표 : 윤상현 | 팩스 : 070-7501-7475 | 개인정보책임자 : 윤상현
이메일 : shsoft.app@gmail.com | 사업자 등록번호 : 125-40-00023 | 주소 : 인천시 부평구 시장로 33 7층 9호
Copyright © 2015 SHsoft All rights reserved.